สอบราคาเช่ารถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี

( สำเนา )
ประกาศ  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์
เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
 
              ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์  มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ตามรายการ ดังนี้
                  เช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑.  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาเช่ารถยนต์ดังกล่าว
                   ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบราชการ
                   ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
                   ๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิบัติไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านี้
                   ๕. ผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่า ของ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.vocatnfe-utt.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๔๙๖๐๐๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอาส พ้นเหตุ)
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว สุภาพร บุญมา)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว สุภาพร บุญมา ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 02/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115004418&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure