สอบราคาเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ตามรายการ ดังนี้
                  รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน จำนวน ๑   งาน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1 อ.เมืองพะเยา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สพป.พย.๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pyo1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๘๘๗๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายเอกชัย ผาบไชย)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นิภาพร ไชยรินทร์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาง นิภาพร ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115132565&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure