สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง ๑๗๕ เครื่อง

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
เรื่อง สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ๑๗๕ เครื่อง
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลามีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ๑๗๕ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
                  เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 175 เครื่อง จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.Songkhlavc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๓๒-๕๗๘๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นุชจรินทร์ คำมี)
 ครูชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง นุชจรินทร์ คำมี ครูชำนาญการ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085118310&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure