สอบราคาซื้อโครงการวัสดุการศึกษา วัสดุฝึก และโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการบริหารจัดการ

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการวัสดุการศึกษา วัสดุฝึก และโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการบริหารจัดการ จำนวน ๒๒๒ รายการ
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการวัสดุการศึกษา วัสดุฝึก และโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการบริหารจัดการ จำนวน ๒๒๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  โครงการวัสดุการศึกษา วัสดุฝึก และโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการบริหารจัดการ จำนวน 222 รายการ จำนวน ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จำหน่ายชุดละ ๒๐๐ บาท ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nmvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๒๕-๐๐๙๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายศักดิ์ชัย ยิ่งจำเริญศาสตร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ศักดิ์ชัย ยิ่งจำเริญศาสตร์)
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนคร
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย ศักดิ์ชัย ยิ่งจำเริญศาสตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนคร
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085254090&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure