สอบราคาซื้อโครงการพัฒนารและปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการพัฒนารและปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการพัฒนารและปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ตามรายการ ดังนี้
                  ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Rack พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ๒.เครื่อง Loadbalance สำหรับรวมสัญณาญอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ เครื่อง ๓.อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สาย แบบ Point to Point พร้อม config จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๓   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวษศึกษาสุโขทัย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.stvc. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๖๑๑๗๘๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว รุจจิรา รามัญรักษ์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว รุจจิรา รามัญรักษ์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 002/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085166069&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure