สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๑๔ รายการ
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๑๔ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  โครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 114 รายการ จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมและศาลากลางจังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จำหน่ายชุดละ ๒๐๐ บาท ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nmvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๒๕-๐๐๙๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายศักดิ์ชัย ยิ่งจำเริญศาสตร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ศักดิ์ชัย ยิ่งจำเริญศาสตร์)
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนคร
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
 โดย นาย ศักดิ์ชัย ยิ่งจำเริญศาสตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนคร
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 9/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57095436005&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure