สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๒   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 อ.ฝาง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

             ** ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
              **๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓เลขที่ ๓๕๙/๗ หมู่ ๕ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๑๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓เลขที่ ๓๕๙/๗ หมู่ ๕ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๑๐ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.cmarea3.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๔๕๒๐๐๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายพัฒนพงศ์ พวงทอง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นลินี กิติน่าน)
 ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง นลินี กิติน่าน ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57075343998&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure