สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎณ์ธานี เขต 3 มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 อ.เวียงสระ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surat3.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๓๖๑๖๕๘ ในวันและเวลาราชการ

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอดุลย์ เงินศรี)
รอง ผอ. สพท. รักษาราชการแทน
ผอ. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง จันจิรา อมรสถิตย์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง จันจิรา อมรสถิตย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ …../2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57075104019&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure