สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ จำนวน ๑๒   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน ก.ค.ศ. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.otepc.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๐-๒๘๓๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางศิริพร กิจเกื้อกูล)
เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ศิริรัตน์ เสือโรจน์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว ศิริรัตน์ เสือโรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 7/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065270742&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure