สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (ประกาศดังกล่าวเป็นประกาศที่มีการประกาศแล้วในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฎิบัติงานได้)
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (ประกาศดังกล่าวเป็นประกาศที่มีการประกาศแล้วในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฎิบัติงานได้) ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 อ.ทุ่งสง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ jirpet1612@obecmail.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๔๑๑๖๗๐ ต่อ ๑๓๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางพรรณี สกุณา)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วิเชียร ขวดแก้ว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย วิเชียร ขวดแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57075030759&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure