สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที)