สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอล ความเร็ว ๔๐ แผ่น / นาที

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอล ความเร็ว ๔๐ แผ่น / นาที
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอล ความเร็ว ๔๐ แผ่น / นาที ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอล ความเร็ว 40 แผ่น / นาที จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังเพชรบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.phetburispecial.com/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๔๑๐๔๕๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายชาญณรงค์ รัตนา)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย นพพร ตุ้มทอง)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาย นพพร ตุ้มทอง ครู

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 004/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065174606&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure