สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบ All In One จำนวน ๗ เครื่อง

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบ All In One จำนวน ๗ เครื่อง
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบ All In One จำนวน ๗ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบ All In One จำนวน ๗   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ถนนดำเนินเกษม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.http://process.gprocurement.go.th, www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๔๐ ๐๖๘๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ)
รองผู้อำนวยารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง มาลัยงาม แก้วสอาด)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง มาลัยงาม แก้วสอาด นักวิชาการเงินและบัญชี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085205429&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure