สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๑๖   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lampangvc.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๐๓๑๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวกาญจนา ภาสุรพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/57
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085192025&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure