สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา – มัธยมต้น)
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา – มัธยมต้น) ตามรายการ ดังนี้
                  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา – มัธยมต้น) จำนวน ๒๐   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านดอนกลาง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านดอนกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนกลาง ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านดอนกลาง กุยบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙๙๑๐๑๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายชาญชัย เสียงกล่อม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นกแก้ว นวลละออง)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง นกแก้ว นวลละออง ครู

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065106489&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure