สอบราคาซื้อหนังสือ กศน.ตำบล

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือ กศน.ตำบล
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหนังสือ กศน.ตำบล ตามรายการ ดังนี้
                  ซื้อหนังสือ กศน.ตำบล จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://202.143.162.194/nakhonsri หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๓๗๘๕๐๗-๙ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสมทบ กรดเต็ม)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง บุษบา ณะแก้ว)
 รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง บุษบา ณะแก้ว รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 7/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57075294267&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure