สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ จำนวน ๔๐ รายการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ จำนวน ๔๐ รายการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ จำนวน ๔๐ รายการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้
                  หนังสือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 รายการ จำนวน ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nfe.go.th งานจัดซื้อจัดจ้าง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๖๐๒๖๒๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน)
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ”

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว จิราภา วิชาชาญ)
 หัวหน้างานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว จิราภา วิชาชาญ หัวหน้างานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125178561&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure