สอบราคาซื้อหนังสือชุดแนวข้อสอบ เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕๖๗ ชุด

( สำเนา )
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือชุดแนวข้อสอบ เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕๖๗ ชุด
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหนังสือชุดแนวข้อสอบ เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕๖๗ ชุด ตามรายการ ดังนี้
                  หนังสือชุดแนวข้อสอบ เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 567 ชุด จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓ ๘๑๒ ๙๘๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายประสิทธิ์ แสงพินิจ)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สรรเพชญ ศิริเกตุ)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย สรรเพชญ ศิริเกตุ ครู

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57075280861&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure