สอบราคาซื้อสื่อ หนังสือ สำหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อ หนังสือ สำหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสื่อ หนังสือ สำหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามรายการ ดังนี้
                  สื่อ หนังสือสำหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน ๑   หน่วย

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ranong.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๘๒๑๒๙๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธนกร เกื้อกูล)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย เกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์)
 รองผู้อำนวยการสำนะกงาน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาย เกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนะกงาน

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065069735&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure