สอบราคาซื้อสื่อและหนังสือภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อและหนังสือภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสื่อและหนังสือภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้
                  สื่อและหนังสือภาคเรียนที่ 1/2557 จำนวน ๖๒   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่๙๙ ถ.ปานุราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://202.143.161.155/nfekrabi/ หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๖๑๑๙๓๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุรชัย จันทร์สถาพร)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง คณิต สีบุญเอียด)
 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง คณิต สีบุญเอียด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 43/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065256518&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure