สอบราคาซื้อสื่อเสริม คู่มือการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา กศน. จังหวัดลำพูน

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อเสริม คู่มือการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา กศน. จังหวัดลำพูน
 
             สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสื่อเสริม คู่มือการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา กศน. จังหวัดลำพูน ตามรายการ ดังนี้
                  สื่อเสริม คู่มือการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา กศน. จังหวัดลำพูน จำนวน ๕๕ รายการ จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ lpn.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๕๑ ๑๒๙๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์)
 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาย ธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065170265&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure