สอบราคาซื้อสระว่ายน้ำเคลื่อนที่พร้อมติดตั้ง

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อสระว่ายน้ำเคลื่อนที่พร้อมติดตั้ง
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสระว่ายน้ำเคลื่อนที่พร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้
                  สระว่ายน้ำเคลื่อนที่ จำนวน ๑๕   หน่วย

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก อ.เมืองนครนายก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครนายก อาคาร ๑ (หลังศาลากลาง) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อาคาร ๑ (หลังศาลากลาง) ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๓๑๓๖๒๘ต่อ๑๔,๑๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอัศนีย์ ศรีสุข)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ศิริวรรณ แสงจันทร์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว ศิริวรรณ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085096082&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure