สอบราคาซื้อวัสดุ โครงการห้องอุ่นใจ (ในสถานศึกษา )

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ โครงการห้องอุ่นใจ (ในสถานศึกษา )
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุ โครงการห้องอุ่นใจ (ในสถานศึกษา ) ตามรายการ ดังนี้
                  วัสดุโครงการห้องอุ่นใจ (ในสถานศึกษา ) จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ( ชั้น ๒ )สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ชั้น ๒ )สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocumrent.go.th/www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๙๗๐๑๓๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายเทวรัฐ โตไทยะ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว อารมณ์ สุทธิอาจ)
 นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว อารมณ์ สุทธิอาจ นักจัดการงานทั่วไป

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085076567&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure