สอบราคาซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตสำหรับครูชั้น ป.๒ และ ป.๓

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตสำหรับครูชั้น ป.๒ และ ป.๓
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตสำหรับครูชั้น ป.๒ และ ป.๓ ตามรายการ ดังนี้
                  ที่เก็บข้อมูลภายนอก(External HDD) USB 3.0 ขนาด 500 GB จำนวน ๑๔๐   อัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก อ.เมืองนครนายก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครนายก อาคาร ๑ (หลังศาลากลาง) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครนายก อาคาร ๑ (หลังศาลากลาง) ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗๓๑๓๖๒๘ ต่อ ๑๔,๑๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอัศนีย์ ศรีสุข)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ศิริวรรณ แสงจันทร์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว ศิริวรรณ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085205926&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure