สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์
 
             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ ตามรายการ ดังนี้
                  ลิขสิทธิ์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pytc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๘๔๑๐๐๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายปรีดี เกตุทอง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ศาลินีย์ ไชยบุตร)
 พนักงานราชการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ศาลินีย์ ไชยบุตร พนักงานราชการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 002/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57095227638&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure