สอบราคาซื้อซื้อหนังสืและสื่อสำหรับห้องสมุด

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อซื้อหนังสืและสื่อสำหรับห้องสมุด
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อซื้อหนังสืและสื่อสำหรับห้องสมุด ตามรายการ ดังนี้
                  สื่อและหนังสือสำหรับห้องสมุดจำนวน 10 ชุด จำนวน ๑๒๐   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่๙๕ ถ.ปานุราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่๙๕ ถ.ปานุราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://202.143.161.155/nfekrabi/index.php หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๖๑๑๙๓๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุรชัย จันทร์สถาพร)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง คณิต สีบุญเอียด)
 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง คณิต สีบุญเอียด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 083/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085031197&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure