สอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) ตามรายการ ดังนี้
                  ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)จำนวน 5 รายการ จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดดอนยายหนู ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดดอนยายหนู และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนวัดดอนยายหนู ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สพป ปข.2 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๗๑๕๙๑๕๘๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยายหนู

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วีระ สองเมือง)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาย วีระ สองเมือง ครู

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065034315&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure