สอบราคาซื้อจัดซื้อสื่อแบบเรียน จำนวน ๑๗ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อสื่อแบบเรียน จำนวน ๑๗ รายการ
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อจัดซื้อสื่อแบบเรียน จำนวน ๑๗ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  จัดซื้อสื่อแบบเรียน จำนวน 17 รายการ จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐   บาท/เที่ยว

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดตราด ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด๓๔๗ ม.๙ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด๓๔๗ ม.๙ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://trat.nfe.go.th/trat2 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙๕๑๘๐๙๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายจำรัส สุขประเสริฐ)
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด รก.ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง อรวรรณ นิมิตรพันธุ์)
 พนักงานพิมพ์ชั้น 3
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง อรวรรณ นิมิตรพันธุ์ พนักงานพิมพ์ชั้น 3

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065268207&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure