สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับครูผู้สอนคนพิการในการจัดบริการทางการศึกษาพิเศษใน กศน.อำเภอ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงาน  กศน. จังหวัดนครพนม
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับครูผู้สอนคนพิการในการจัดบริการทางการศึกษาพิเศษใน กศน.อำเภอ
 
             สำนักงาน  กศน. จังหวัดนครพนม  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับครูผู้สอนคนพิการในการจัดบริการทางการศึกษาพิเศษใน กศน.อำเภอ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๙   เครื่อง
                 ๒.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๒   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดนครพนม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครพนม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nphanom.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๕๑๒๓๖๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนครพนม

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ปัญญา ศาสตรา)
 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาย ปัญญา ศาสตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115025288&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure