สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.rsc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๒๑๑๐๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางพัชรินทร์ ใบเจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ศุภวรรณ สุระเสน)
 ครู-คศ.2
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ศุภวรรณ สุระเสน ครู-คศ.2
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085188023&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure