สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์ จำนวน ๒   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 อ.เมืองระยอง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สพป.ระยอง เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สพป.ระยอง เขต ๑ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rayong.net1 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๖๑๓๖๕๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุนทร วิเศษศรี)
รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ประเพียร ฐิตทวีวัฒน์)
 นักวิชาการพัสดุขำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ประเพียร ฐิตทวีวัฒน์ นักวิชาการพัสดุขำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105019600&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure