สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องโปรเจคเตอร์

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องโปรเจคเตอร์
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องโปรเจคเตอร์ ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rsc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๒๑๑๐๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางพัชรินทร์ ใบเจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ศุภวรรณ สุระเสน)
 ครู-คศ.2
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ศุภวรรณ สุระเสน ครู-คศ.2
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57095204462&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure