สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของ สพป.ราชบุรี เขต ๑

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของ สพป.รบ ๑
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ โดย นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของ สพป.รบ ๑ ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของ สพป.รบ 1 จำนวน ๑   รายการ

          ราคากลางในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 อ.เมืองราชบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๒๑๙๘๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ใจทิพย์ สังขวุฒิ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ใจทิพย์ สังขวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065295542&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure