สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ๒๒ รายการ

( สำเนา )
ประกาศโรงเรียนหนองพลับวิทยา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ๒๒ รายการ
 
             โรงเรียนหนองพลับวิทยา มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ๒๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ จำนวน ๒๒   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนหนองพลับวิทยา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอำนวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องสำนักงานอำนวยการ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ืnongplub.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๕๗๑๒๐๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายจงรัก จันทวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง จันทิมา ไปดี)
 ครูผู้ช่วย
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง จันทิมา ไปดี ครูผู้ช่วย

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 15/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085007032&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure