สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร สอบราคา  ในราคาชุดละ  200  บาท ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.amnat-ed.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๕๑-๑๐๓๕ ต่อ ๑๑๒-๑๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอดุลย์ กองทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ณิรุจฒ์ สนั่นเมือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย ณิรุจฒ์ สนั่นเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085330635&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure