สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน ๕ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  และครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ   จำนวน  ๕  รายการ
 
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ  จำนวน  ๕  รายการ   ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖   เครื่อง
                 ๒.  เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ จำนวน ๑   ชุด
                 ๓.  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๘   เครื่อง
                 ๔.  เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๕๐ VA จำนวน ๕   เครื่อง
                 ๕.  ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๔   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.lp2.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๙๘๑๒๗๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว สกาวเดือน ทาระนัด)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว สกาวเดือน ทาระนัด นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 02/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085171544&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure