สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔๖๐๒๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว นันทิตา วงศ์หวุน)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว นันทิตา วงศ์หวุน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 003/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085069809&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure