สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ภูเก็ต ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pkt.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖๒๒๒๕๑๘,๐๗๖๒๑๑๕๙๑ต่อ๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง อรสา อุราพรรณอนันต์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง อรสา อุราพรรณอนันต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57075171993&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure