สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดบริเวณภายนอกอาคารและภายในอาคาร

 

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดบริเวณภายนอกอาคารและภายในอาคาร จำนวน ๑ ระบบ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
                  ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดบริเวณภายนอกอาคารและภายในอาคาร จำนวน ๑ ระบบ จำนวน ๑   ระบบ

ประกอบด้วย 6 รายการ
                ๑.  กล้องวงจรปิด แบบ OUT DOOR                                                         จำนวน  ๒๙ ตัว
                ๒.   กล้องวงจรปิด แบบ Dome                                                                   จำนวน ๓   ตัว
                ๓.   เครื่องบันทึกสัญญาณภาพระบบดิจิตอลสำหรับกล้องวงจรปิด    จำนวน ๒   เครื่อง
                ๔.   มอนิเตอร์ LED TVขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว                                     จำนวน ๒   เครื่อง
                ๕.   เครื่องสำรองไฟ 1000VA                                                                    จำนวน ๒    เครื่อง
              ๖.    ตู้เหล็กสำหรับใส่เครื่องบันทึกสัญญาณภาพระบบดิจิตอล           จำนวน  ๑   ตู้ 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                ๑. เป็นนิติบุคคลต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
               ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
               ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
               ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
              ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
              ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ   จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ           
            ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดชี้สถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด วันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  *หากผู้ที่ไม่มาชี้สถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่ารับทราบเงื่อนไขตามบันทึกรายการชี้แจงทุกประการ
                          กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่           ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และกำหนด        เปิดซองสอบราคา ในวันที่  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๒๔ ๑๘๕๓, ๐ ๓๔๒๕ ๒๗๙๐ ต่อ ๑๑๐ในวันและเวลาราชการ  
                          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ตั้งแต่วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่           ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๒๔ ๑๘๕๓, ๐ ๓๔๒๕ ๒๗๙๐ ต่อ ๑๑๐ในวันและเวลาราชการและทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
                          การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเพิ่มเติม หรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้ เงินรายได้สถานศึกษา หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้วเท่านั้น และในกรณีที่ไม่ได้ รับเงินจัดสรรเพื่อการจัดหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม) สามารถยกเลิกการจัดหาได้

                 

         

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวอินดา แตงอ่อน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ผู้รับมอบอำนาจจาก
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว อาภาภรณ์ แก้วนิตย์)
 หัวหน้างานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว อาภาภรณ์ แก้วนิตย์ หัวหน้างานพัสดุ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065186740&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure