สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล 2 เครื่อง , เครื่องพิมพ์สเลเซอร์ สี ไร้สาย 1 เครื่อง, เน็ตบุค 1 เครื่อง, เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง จำนวน ๑   งาน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ๑ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ ตึกรวงผึ้ง สพฐ. ๑ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๘๕๕๒๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางพวงมณี ชัยเสรี)
ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วันชัย ธงชัย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาย วันชัย ธงชัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065290745&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure