สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ(โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน)
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ(โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน) ตามรายการ ดังนี้
                  เมื่อผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ครบถ้วนภายในเวลา 30 วัน จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ๙ ม.๖ ถ.ชัยภูมิ – สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ๙ ม.๖ ถ.ชัยภูมิ – สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chysec.org,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๘๑๓๓๑๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางวิมาลา รักพรม)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สุรวิช จริยเดช)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาย สุรวิช จริยเดช ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115140590&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure