สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕รายการ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕รายการ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒   ชุด
                 ๒.  ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒   ชุด
                 ๓.  ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chysec.org , www.gprocurment.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๘๑๓๓๑๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางวิมาลา รักพรม)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาย ธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก ครู

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 002/2557 (ครั้งที่ 2)

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065345721&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure