สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

( สำเนา )
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๘๖๒๑๗๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางนิภา อุตรา)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ถาวร นิจจันทร์พันศรี)
 พนักงานราชการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ถาวร นิจจันทร์พันศรี พนักงานราชการ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ ส2/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065182712&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure