สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  ครุภัณฑ์นันทนาการ จำนวน ๑   ชุด
                 ๒.  ครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะ จำนวน ๑   ชุด
                 ๓.  เครื่องดามแขนและขาชนิดเป่าลมสำหรับเด็กโต จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๔.  เครื่องดามแขนและขาชนิดเป่าลมสำหรับเด็กเล็ก จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๕.  ชุดอุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จำนวน ๑   ชุด
                 ๖.  อุปกรณ์เเครื่องเล่นสนาม แบบ B จำนวน ๑   ชุด
                 ๗.  เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๘.  เครื่องทำน้ำเย็น พร้อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๙.  เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๑๐.  เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.padrewcenter.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๕๘๗๒๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย มงคล ภานิตร)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาย มงคล ภานิตร ครู

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 004/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065095715&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure