สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒   มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๘๘๓๕๘๐๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ชนันดา อายุยืน)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ชนันดา อายุยืน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 03/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085263036&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure