สอบราคาจ้างเหมาอบรมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคกร สพม.เขต 4

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอบรมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคกร สพม.เขต 4
 
             ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-593-3530 ต่อ 405 ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสมเกียรติ สรรคพงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย มานะ พุ่มบัว)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
 โดย นาย มานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57095164980&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure