สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๓ คัน

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๓ คัน เพื่อนำคณะนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๓ คัน เพื่อนำคณะนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th/http//:tak.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๕๑๑๐๘๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายชนะ เปรมปรี)
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านตาก
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วสันต์ บัวเงิน)
 พนักงานขับรถยนต์
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย วสันต์ บัวเงิน พนักงานขับรถยนต์
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085208925&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure