สอบราคาจ้างเหมาบริการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาบริการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๗๐-๔๘๐๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายนิคม เขียวฉ่ำ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สุพัตรา กองเกตุ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง สุพัตรา กองเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085113723&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure