สอบราคาจ้างรถรับจ้างทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร สพป. นภ. เขต ๑

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต๑
เรื่อง สอบราคาจ้างรถรับจ้างทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สพป. นภ. เขต ๑
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต๑    โดย นายภัญญู  ภูริศรี  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖   มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างรถรับจ้างทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สพป. นภ. เขต ๑
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 อ.เมืองหนองบัวลำภู ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ  เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๓๖-๐๔๘๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายภัญญู ภูริศรี)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง อภิญญา กลางประพันธ์)
 ผู้อำนวยการกลุ่ม
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง อภิญญา กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085046545&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure