สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและสื่ออาเซียน

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและสื่ออาเซียน
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและสื่ออาเซียน
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://prachinburi.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๔๘๒-๐๑๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ณิชากร ประถมพักตร์)
 นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ณิชากร ประถมพักตร์ นักจัดการงานทั่วไป

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2557′

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065201377&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure